سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( پ )

دختر پدیده (پدیده، چیز جدید)
پسر پارسا (ایرانی، مقدس)
دختر پرستو (اسم یک پرنده)
پسر پاشا (نامی آذری به معنای پروردگار)
دختر پرند (ابریشم)
پسر پرشان (رزمجو)
دختر پری (پری)
پسر پرویز (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر پری رو (دارای صورتی همچون پری)
پسر پرهام (نام یک پیامبر)
دختر پریا (جمع پری)
پسر پژمان (-)
دختر پریچهر (دارای صورتی همچون پری)
پسر پوریا (-)
دختر پریزاد (زاده پری)
پسر پویا (جستجو، جویا)
دختر پریسا (مانند پری)
پسر پوژمان (آرزو)
دختر پریوش (دارای صورتی همچون پری)
پسر پولاد (نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد)
دختر پرتو (پرتو)
پسر پهلبد (آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی)
دختر پروانه (پروانه)
پسر پیام (پیام)
دختر پروین (نام یک صور فلکی)
پسر پیروز (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر پگاه (سپیده دم)
پسر پیروزان (نام برادر شاپور اول)
دختر پوپک (نوعی پرنده)
پسر پیمان (قبول)
دختر پوران (موفق)
پسر(-)
دختر پوران دخت (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر(-)
دختر پوری (موفق)
پسر(-)
دختر پونه (نام گلی)
پسر(-)
دختر پیمانه (جام شراب)
پسر(-)
دختر پیوند (ارتباط )

قبلیاسم ( ب )
بعدیاسم ( ت )