پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

اسم ( گ )

دختر گردآفرید (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر گباد (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر گردیا (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر گشتاسب (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر گلاره (چشمان)
پسر گودرز (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر گلبانو (-)
پسر گیو (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر گلبهار (گل فصل بهار)
پسر(-)
دختر گلپری (-)
پسر(-)
دختر گلشن (باغ گل)
پسر(-)
دختر گلنار (گل انار، به زیبایی گل)
پسر(-)
دختر گلنسا (-)
پسر(-)
دختر گلی (رنگ قرمز گل رز)
پسر(-)
دختر گیتا (نوعی آهنگ)
پسر(-)
دختر گیتی (جهان، دنیا)
پسر(-)
دختر گیسو (-)

قبلیاسم ( ک )
بعدیاسم ( ل )