چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱
خانه / سرگرمی و تفریحی / طالع بینی کامل متولدین فصل پاییز

طالع بینی کامل متولدین فصل پاییز

طالع بینی کامل متولدین فصل پاییز
طالع بینی کامل متولدین فصل پاییز

متولدین مهر ماه

علامت طالع بيني مهريها… منظور متولدين مهرماه هستند، با مهري خانمها اشتباه نگيريد!- ترازو است. اصلاً فكر نكنيد كه چون مهريها چنين چيزي علامت طالعبينيشان است پس ميروند ترازو فروش و يا قاضي دادگاه ميشوند نه، نميشوند و اغلبشان هم تا سنين سي سالگي بيكار هستند. پس اگر مأمور يك پارك هستيد و ميبينيد كه درست در وسط هفته عدهاي آمدهاند و دارند فوتبال بازي ميكنند، تصور نكنيد كه اين بازي از مجموعه مسابقات ليگ برتر است كه دارد در پارك شما برگزار ميشود، بلكه بدانيد همه آنها متولد مهرماه هستند و از سر بيكاري آمدهاند آنجا و دارند فوتبال بازي ميكنند. ستاره مهريها زهره است و به همين دليل اغلب دختران اين ماه اسمشان زهره است و پسران اين ماه هم با دختري به نام زهره ازدواج ميكنند. مهريها به شدت شيفته مردم هستند، يعني شيفته خدمت به مردم هستند و از همين رو اغلبشان در همين راستا به مدارج بالاي سياسي نائل ميشوند. متولدين مهرماه معمولاً كمتر عصبي ميشوند. حتي اگر شما در يك نزاع دسته جمعي يكي از نزديكان آنها را هم به قتل رسانده باشيد وقتي به شما ميرسند جمله: آن قدر از تو بيزارم كه ميخواهم بزنم و دماغت را داغان بكنم را طوري ميگويند كه انگار دارند شعري لطيف را برايتان ميخوانند. اما شما بهعنوان يك قاتل زياد خوشحال نباشيد چون مهريها آن قدر كينهاي هستند كه تحت هيچ شرايطي رضايت به عفو نميدهند. ترازوييها خيلي تنبل هستند به طوري كه اگر چيزي رويشان بيفتد حاضر نيستند كه بلند شده و تلاش بكنند و خودشان را از زير فشار آن دربياورند

مرد متولد مهر

مردهاي متولد اين ماه معمولاً براي رفع مشكلات ديگران راه حلهاي فراواني دارند اما هميشه در حل مشكلات خودشان عاجز هستند. اگر يك مرد متولد مهر به شما لبخند زد بدون هيچ گونه مقاومتي فريفته او بشويد و همان لحظه برويد و به او ابراز عشق بكنيد زيرا خنده مردهاي متولد اين ماه چنان دلفريب است كه حتي اگر قلبتان از سنگ هم باشد، نميتوانيد مقاومت بكنيد. اگر چاه دستشويي منزلتان پر شده و به اين نتيجه رسيدهايد كه بايد خالي بشود، خودتان تصميم گرفته و آن را خالي بكنيد زيرا گرفتن تصميمهاي معمولي براي مرد متولد مهر به دشواري اهلي كردن يك گاوميش وحشي است! اگر او تصميم گرفته باشد كه يك فاضلابچي بياورد و در بين راه متوجه بشود كه براي سه- چهار بار ديگر ميشود از دستشويي استفاده كرد، به يكباره تصميمش را عوض ميكند.
مرد متولد مهر به شدت هرچه تمامتر از ريخت و پاش بيزار است. اغلب مردهاي مهري كه زنشان را طلاق ميدهند به اين دليل است كه همسر آنها ريخت و پاش را برابر با تميز نگه داشتن خانه ميداند و از آن طرف هر چه دلشان ميخواهد پول مرد مهريشان را خرج ميكننند و اين قضيه باعث عصبانيتشان ميشود و در نتيجه به اولين محضري كه ميرسند، زنشان را طلاق ميدهند.
اگر بنا به هر دليلي از زندگي با مرد مهريتان خسته شدهايد و ميخواهيد از او جدا بشويد سير و پياز را با هم مخلوط كرده و بگذاريد خوب سرخ بشود، البته پنجره را هم ببنديد. مطمئن باشيد او به خانه كه بيايد هر چه قدر هم كه خسته باشد، شما را ميبرد و طلاق ميدهد.

زن متولد مهر

زن متولد مهر بسيار جذاب و آرام صحبت ميكند. لباسهايي از جنس حرير و تور ميپوشد. او مثل عروسك كوچكي است كه شما ميتوانيد- در صورتي كه وزنهبردار بوده باشيد- او را با يك دست بلند كنيد و به زمين بزنيد. حالا چرا به زمين بزنيد؟! به اين دليل كه معمولاً زنهاي متولد مهر چاق هستند و حتي اگر شما وزنهبردار هم بوده باشيد مطمئناً نميتوانيد او را بالاي سرتان ببريد و از دستتان ميافتد. زنهاي متولد مهر در هر كشوري كه باشند معمولاً ضد رژيم غذايي هستند و دليلش هم اين است كه يا بيش از اندازه چاق هستند و يا زياد از حد لاغر. زن متولد اين ماه معمولاً با مردها راحتتر از زنها ارتباط برقرار ميكنند اما عمق و ماندگاري رفاقتش با زنها بيشتر از مردهاست چرا كه معمولاً زن متولد مهر به مرد بهعنوان يك اسباببازي نگاه ميكند. اما اين نكته را فراموش نكنيد كه زنهاي مهري خيلي حال و حوصله بازي كردن ندارند. اگر شما با يك زن مهري ازدواج كردهايد بايد به شما بگوييم كه كار خوبي كردهايد زيرا براي همسر شما زن بودن يك شغل دائمي است و مايل است كه آن را به نحو احسن انجام بدهد. اما بايد بگوييم كه خيلي از همسر مهريتان توقع رفتارهاي زنانه نداشته باشيد زيرا ممكن است زماني حال بكند كه كت و شلوار بپوشد و برود و در يك قهوهخانه قليان بكشد و ديزي بخورد و اگر پا داد قهوهخانه را نيز به هم بريزد!

بيماريهاي متولد مهرماه

متولدين مهرماه عليرغم اينكه خيلي به سلامتيشان اهميت ميدهند غالباً به راحتي مريض ميشوند. مثلاً ممكن است از يك دير رفتن به دستشويي ساده، سنگ مثانه بگيرند و فوراً هم بميرند. مهريها بايد بدانند كه اگر به يكباره همه جاي بدنشان شروع به خارش كرد الزاماً از نرفتن به حمام نيست و ممكن است كه افسردگي گرفته باشند اما خيلي نگران نباشند چون به دليل اين بيماري نخواهند مرد. يكي از مهمترين عوامل مرگ بيشتر مهريها اين است كه يا سنگ يا خود ترازو ميخورد توي سرشان. پيشنهاد ميشود كه براي طول عمر بيشتر متولدين مهرماه علاوه بر اينكه سيگار نكشند و روزي ده دقيقه هم ورزش كنند، سعي كنند كه حتيالمقدور از زير ترازو و سنگ ترازو هم رد نشوند.

متولدین آبان

اغلب متولدين آبان داراي دو گوش، دو پا، دو دست و يك دماغ هستند. دماغ متولدين اين ماه يا بيش از اندازه گنده و يا خيلي كوچك است. و كمتر كسي از متولدين اين ماه را ميتوان پيدا كرد كه از دماغي ميزان و استاندارد برخوردار باشد. علامت طالعبيني متولدين آبان عقرب است. بنا به روايتي، خالق ضربالمثل «نيش عقرب نه از ره كينه است، اقتضاي طبيعتش اين است» يك آدم متولد آبان بوده كه در رديف بزرگترين توجيهگران زمان خودش محسوب ميشده است! همچنين با توجه به يكچنين علامت طالعبيني ميتوان نتيجه گرفت كه خوانده تصنيف «عقرب زلف كجت با قمر قرنيه» هم يك خانم متولد آبان ماه بوده است. عنصر متولدين آبان ماه آب است. البته بايد اذعان كرد كه نبايد كارگردان يك سريال ضعيف تلويزيوني را به صرف اينكه آب به كارش بسته است متولد آبان ماه خواند! متولدين آبان ماه برخلاف عنصرشان هيچ نوع ميانهاي با هيچ گونه آبي ندارند.

اگر يك روزي با يك متولد آبان ماه پرحرف مواجه شديدكه از زمان بدو شكلگيرياش به صورت يك جنين تا حالا كه دختر پنجمش، هفتمين پسرش را حامله است بدون ذرهاي مكث و حذف تاريخي برايتان تعريف كرد، قبل از اينكه او را نكوهش بكنيد شانس و اقبال خودتان را مورد بازنگري قرار بدهيد زيرا آبانيها اساساً آدمهاي كمحرفي هستند و آن يك مورد در تمام آبانيها يك استثناست كه حالا آمده به پست شما خورده.

مرد متولد آبان

مردهاي متولد آبان خيلي سرسخت هستند به طوري كه اگر از طبقه پنجم يك ساختمان در حال ساخت يك شاخه آهن روي سرشان بيفتد چيزي كه خواهد شكست آهن است نه سر آنها! اگر جزو دوستان، اقوام و همسايههاي يك مرد آباني هستيد، مطمئن باشيد كه نميتوانيد مانع تصميمات مهم او بشويد. گر چه در بسياري جاها حق با شماست و تصميمات آشناي آباني شما مهم نيست مثل اينكه تصميم گرفته كه در مراسم شب عقدش كه همه او را نگاه ميكنند دستش را توي بينياش بكند!

مرد متولد آبان شيفته اسرار بوده و هيچ رازي را سربسته باقي نميگذارد. از آنجا كه اسرار زنانه قدرتمندترين وسيله دفاع هر دختري به شمار ميروند وقتي كه مرد آباني اسرار شما را كاملاً آشكار ميكند احساس ميكنيد كه خلع سلاح شده و بيحفاظ در معرض او قرار گرفتهايد اما نگران نباشيد زيرا مردهاي متولد آبان به دليل اينكه به اين مفهوم قراردادي اعتقاد دارند كه چون مردند بنابراين نامرد نيستند، با شما ازدواج ميكنند.

مرد متولد آبان يا شوخي نميكند و يا اگر شوخي بكند در حد وحشتانكي ميكند. مثلاً ممكن است كه از شما خواهش بكند كه از نردبان بالا رفته و چيزي را از روي پشت بام برايش بياوريد و همين كه شما به پله آخر نردبان رسيديد با لگد به پايه نردبان بزند و شما را از آن بالا پايين بيندازد و درست در همان لحظهاي كه شما داريد از درد به خودتان ميپيچيد، او دلش را گرفته و بخندد و بگويد: ناراحت نباش خواستم كمي مزاح بكنم! مرد متولد آبان ممكن است كه در راستاي گسترش فرهنگ مزاح خيلي كارهاي ديگر با شما بكند. اگر مردد هستيد كه با يك مرد متولد آبان ازدواج بكنيد يا خير، به شما توصيه ميكنيم كه ترديد نكرده و حتماً اين كار را انجام دهيد زيرا مرد متولد آبان با همان يك بار ازدواج از هر چه زندگي مشترك است بيزار ميشود و ديگر تن به هيچ ازدواجي نميدهد و اين براي شما كه نگران ازدواج مجدد همسرتان هستيد يك ايدهآل محسوب ميشود.

زن متولد آبان ماه

اگر شما تصميم داريد كه زني بگيريد كه برايتان غذا درست بكند و به طور كل نيازهايتان را تأمين بكند، تحت هيچ شرايطي سراغ زن آبان ماهي نرويد زيرا زنهاي متولد آبان حتي اگر خودشان هم در اوج گرسنگي باشند به تكه ناني كپكزده قناعت ميكنند و ميتوان اين طور نتيجهگيري كرد كه اغلب عرفاي عزلت نشين از دامن يك مادر آبان ماهي به اوج رسيدهاند.هيچ وقت به زن متولد آبان توهين نكنيد زيرا او از شما بدجوري انتقام ميگيرد. به عنوان مثال ممكن است كه شما درخيابان يك شاخه گل را از روي دوستي و محبت به همسر متولد آبانتان هديه بكنيد. اما او متوجه دوستي شما نميشود بلكه تصور ميكند كه چون اين گل روي دست شما سنگيني ميكرده و خسته شده بوديد اين گل را به او دادهايد و به اولين مأمور پليسي كه ميرسد شما را كه شوهرش هستيد به عنوان يك مزاحم خياباني به او معرفي ميكند. اگر آدم ضعيفي هستيد اصلاً سراغ زن آبان ماهي نرويد چون زندگيتان خيلي زود به هم ميريزد. زن متولد آبان تنها نسبت به مردان قوي وفادار خواهد ماند. اگر مرد ضعيفي هستيد و قبل از خواندن فالخند اين ماه با زني آباني ازدواج كردهايد به شما توصيه ميكنيم كه روزي دوازده زرده تخممرغ، يك گالن بيست ليتري شير گوسفند و نيم كيلو عسل را با روغن حيواني سرخ كنيد و داغداغ بخوريد تا قوي بشويد. اصلاً اشتباه نكنيد، زن متولد آبان شما الكي ميگويد كه تسلط و زورگويي هيچ مردي حتي شما كه شوهرش هستيد را نميتواند تحمل بكند. به اين دليل كه او يك زن متولد آبان است و از خصوصيات بارز زنهاي متولد اين ماه هم توهم است، ميتوانيد با خيالي آسوده زورگويي كنيد و كاملاً هم مسلط باشيد!

بيماريهاي متولد آبان

متولدين آبان تقريباً يكي- دو روز قبل از بدو تولد با مرگ دست و پنجه نرم ميكنند ولي عموماً در سنين بالا از دنيا ميروند و علت مرگشان هم معمولاً آن مريضي نيست كه از يكي- دو روز قبل از تولدشان دچارش شدهاند بلكه اغلب به دليل بيماري بددهني از دنيا ميروند. يعني اينكه همين جور بيدليل در خيابان به يكي فحش ميدهند و به شنونده فحش برميخورد و با پاره آجر ميكوبد سر آباني فحاش و او را به قتل ميرساند.

متولدين ماه آذر

علامت طالع بيني متولدين ماه آذر قوس يا همان كمان است. اگر داشتيد كنار يك دره براي خودتان راه ميرفتيد و به يكباره احساس كرديد كه دستي به پشت شما اصابت كرد به طوري كه به داخل دره پرت شديد، در همان مسير بين زمين و آسمان با موبايل با يكي از اعضاي خانوادهتان تماس گرفته و بگوييد كه از فرد مربوطه به دليل قتل شما شكايت نكنند چرا كه قاتل شما يك آذري بوده و با آن حركت ميخواسته به شما بگويد كه چقدر اين بلوز يقه اسكي به شما ميآيد! اغلب آذريها معمولاً در طول روز به طور متوسط هفت يا هشت بار داخل جوي آب، چاله و سوراخ ميافتند و دليلش هم اينكه آنها در موقع راه رفتن قاطعانه به طرف جلو گام برداشته و سرشان را بالا نگه ميدارند.طرز صحبت كردن متولدين آذر اگر خارجي نباشند فارسي است! منتهي از زبان فارسي فقط كلماتي را كه به ركگويي و صراحت منتهي ميشود بلدند. لازم به ذكر است كه هنوز مشخص نشده كه آذريها در محاوراتي كه به ركگويي و صراحت منتهي نميشود با چه زباني صحبت ميكنند. اگر تاريخ احزاب چريكي را مرور بكنيد متوجه ميشويد كه اغلب احزابي كه به سرعت توسط ماموران امنيتي متلاشي شدند به دليل حضور زياد متولدين اين ماه در آن حزب بوده زيرا آذريها خيلي رازدار نيستند و آن چيزي كه در ذهنشان ميگذرد فوراً به زبان ميآورند.از افراد شاخص متولد اين ماه ميتوان به آرش كمانگير، زورو و رستم اشاره كرد البته همانطور كه ميدانيد اين دو مورد آخر با شمشير مبارزه ميكردند نه كمان. دليلش هم اين است كه اينها در دوره زمينشناسي سوم خلق شدهاند و در اين دوره شمشير ابزار مدرن و كمان ابزار سنتي محسوب ميشده است!

مرد متولد آذر

نميخواهيم شما را نسبت به اين مرد نااميد كنيم ولي حقيقت اين است كه مرد متولد آذر عادتهاي عجيب و غريبي دارد. مثلاً ممكن است بعد از ازدواج با شما به اين مقوله عادت كرده و چندين بار ديگر هم ازدواج بكند! و يا به دليل اينكه به كار كردن در نيمههاي شب عادت دارد كف اتاقش را كه سقف همسايه طبقه پايين محسوب ميشود به وسيله كلنگ خراب كرده و همان موقع از نو سراميك بكند. مرد متولد آذر بسيار بلندپرواز است به طوري كه ممكن است برود روي كوه دماوند و خودش را رها كرده و پرواز بكند! سعي كنيد هيچ وقت عاشق يك مرد آذري نشويد زيرا اگر منزل شما در حوالي كوه دماوند باشد او حتي حاضر نيست براي ديدن شما با ماشين هم به آنجا بيايد چه برسد به اينكه بخواهد كوه دماوند را با تيشه فرهاد خراب كند و خودش را به شما برساند.اگر اصرار به ازدواج با مرد آذرماهي داريد سعي كنيد با يك مرد آذري خارجي ازدواج كنيد. دليلش اين است كه مرد آذري خارجي به شدت شيفته ورزش فوتبال است و دوست دارد براي رفتن به استاديوم شما هم همراه او باشيد و از آنجايي كه در ايران حضور زنها در استاديوم ممنوع است اين ممنوعيت در درازمدت زندگي شما را سرد خواهد كرد.

زنهاي متولد آذر

زنهاي متولد آذر از اتفاقات بيرون از خانواده بيشتر از اتفاقات درون خانواده اطلاع دارند. مثلاً ممكن است زن متولد آذر به خواهرش كه براي شام به خانه آنها آمده بگويد: پس چرا شوهرت را نياوردي و اين در حالي است كه خواهر او مدتي است با شوهرش متاركه كرده است! يك زن آذري را ميشناسم كه بعدازظهر يك روز زنگ زده بود به شوهرش و گفته بود: عزيزم شب مهمان داريم لطفاً ميوه فراموشت نشود و شوهرش جواب داده بود: لطفاً بگو كه بابا جانت براي ميوه بخرد، چون ما شش ماه است كه از هم جدا شدهايم!اگر ميخواهيد با يك زن آذري ازدواج كنيد، از همان صبح عليالطلوع روز خواستگاري برويد و روزي پنج دقيقه ورزش بكنيد زيرا زن آذري شما از دو چيز بيزار است اول مرد و دوم مرد ضعيف. البته در نظر داشته باشيد كه بيشتر از پنج دقيقه هم ورزش نكنيد زيرا اگر شما بهعنوان شوهر او در برنامه قويترين مردان ايران هم مقام اول را كسب بكنيد ولي در مقابل غذاي شور اعتراض نكنيد، او اين عدم اعتراض شما را ضعفي عميق تلقي كرده و طلاقش را ميگيرد. از ويژگيهاي ديگر زن متولد آذر شلختگي اوست. در توضيح شلختگي زنهاي اين ماه همين قدر كافيست كه بدانيد آنها معمولاً ظرفهاي كثيف را در يخچال و باقيمانده غذا را در آشپزخانه ميگذارند! اگر يك زن آذري به شما گفت كه عاشقتان شده همان الساعه غش نكنيد زيرا عشق اين زنها مثل گل لاله عباسي است و فقط شبها باز ميشود و روز بعد كه بسته شد ديگر براي هميشه بسته ميماند.

بيماريهاي متولد

آذر شايعترين بيماريها در نزد متولدين آذر بيماري پرحرفي است. آذريها معمولاً از سختترين سرطانها جان سالم به در ميبرند و سكته پنجم هم نميتواند آنها را از پا دربياورد ولي در اثر بيماري پرحرفي دهانشان كف كرده، نفس كم ميآورند و از دنيا ميروند. يكي ديگر از بيماريهايي كه به صورت ويروس در هوا پخش ميشود و بيشتر آذريها را مبتلا ميكند بيماري بدقولي است. آنها آن قدر بدقولي ميكنند كه بالاخره فرد ايستاده در سر قرار كلافه شده و با يك تكه چوب ميزند توي سر آنها به طوري كه همان لحظه ضربه مغزي شده و از دنيا ميروند!

منبع:

http://forum.negahdl.com/

همچنین ببینید

جملات تکراری …! (پشت سر هم بگو)

ایـن روزهـا فضـای مجـازی و اسـتفاده از گوشی‌های تلفـن همـراه و…. صدهـا و هـزاران سـرگرمی …

۲۸ نظرها

 1. پس بقیش کو ؟چرا بهمن نیست؟

 2. ایول باحال بود تقریبا درست بود بود با طبع شوخی
  ابانی پدرم ابانی برادرمم ابانی

 3. من یه دخترمهریم بایدباصراحت هرچه تمام تربگم کاملا الکیه وهمی دیدگاه هابی جهت ودروغه.

 4. دریا دخترِ نشسته در ماه

  ههههههه مردم از خنده!!!
  من آبانی استم ولا از حق نگذریم تا حدِ درست بود.
  من و پدرم هردویما آبانی استیم.
  گرچه شدیدا همنظر استیم در اکثر موارد اما در بین خود زیاد جور نمیائیم.

 5. خیلی مزخرف بود خیلی الکی بود من یه آبان ماهی ام .آبان ماهی ها خیلی زن منظم خانه دار و کدبانو هستن ،ودست پخت متولدین ابان بهتراز ماه های دیگه هست ،من کلی آبان ماهی دیدم که دقیقا این خصوصیات رو داشتن ،اون وقت اینجا نوشته نه غذا درست میکنند نه نیاز هایتان را برطرف میکند،از این طالع بینی چرت تر ندیده بودم

 6. سلام من یه دختر ابانیم تا امروز توخبابون به هیچ کس بد دهنی نکردم .بازم مرسی خیلی خندیدم ولی اخرش کاری میکنین که شوهر گیر دخترای ابانی نیاد

 7. منم یه دختر ابانیم والا من که تا حالا بددهنی نکردم که بخوام به همین دلیل بمیرم ولی خیلی خندیدم مرسی تهش با این حرفا بی شوهر میمونم

 8. چرت و پرت هم رد کرده بود انگار از زن ابانی خیلی شاکی بود خواسته بوددغودلیشو اینجا خالی کنه

 9. ب وضوح چرت و پرت و غلط!

 10. ب وضوح چرت و پرت و غلط!

 11. منم آذری ام بهیچ عنوان بدقول نیستم و شدیدا هم کم حرفم

 12. به نظر من بیشتر شبیه طنزه تا طالع بینی

 13. من یه آذرماهی ام. به شدت از شلختگی و‌دست و پا چلفتگی متنفرم. خیلی هم وقت شناس و خوش قولم. جسور و زیرک‌م. پرحرفی زیادی هم‌دارم. از دروغ و دغل بازی و زیر آبی رفتن هم متنفرم.اگر یه نفر بهم دروغ بگه نمیخام تا ابد جلوی چشمم بیاد از بس ازش متنفرمیشم.

 14. سلام دختروپسرا توضیحاتی که گفته شده بطور صددرصدنیست وهمه شما تنبلو….نیستیداما یه درصدی کم ازکل یعنی ۱۰۰درصد

 15. من یه آذر ماهی هستم ولی اصلا هم اینجوری نیستم

 16. کلا دروغ بود من یه آذرماهیم به آذری بودنمم افتخار میکنم

 17. چه دشمنی با دخترای آذر ماهی داشته:))

 18. بیشتر برای خندیدن خوب بود.

 19. بیشور :))))))) دروغگو

 20. اینها طنز بود نه حقیقت

 21. بیشتر حالت طنز داره و اگه به صورت جدی بیان شده، بی نهایت اشتباهه. احتمالا نویسنده خواسته غرض ورزی کنه بخصوص در مورد آذریها بی نهایت اشتباه فکر کرده.

 22. من شلخته نیستم دروغه

 23. من از شلختگی متنفرم اصلا هم شلخته نیسم

 24. حقیقت نداشت من آذریم واصلا شلخته و بدقول نیستم.اصلا.

  • بستگی ب ساعت تولد گروه خونیرو سالتونم داره..من اسب اذریم واقعا از شلخته بودنم ذله شدم دوستمم خوک اذریه اونم بدترمن.

 25. باز هم چرت و پرت و…. باز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.