یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱
خانه / سرگرمی و تفریحی / اسرار فال قهوه: تفسیر و تشریح

اسرار فال قهوه: تفسیر و تشریح

اسرار فال قهوه: تفسیر و تشریح

تفسیر و تشریح فال قهوه

شدت و ضعف تاثیرات اشکال
1- اشکال جداول 1 و 2 و 3 اگر در روی قطر افقی دوایر 4 و 5 و 6 واقع شده باشند همان معنی مرقومه در جدول مربوطه را میرسانند.
2- اشکال جداول 1 و 2 و 3 اگر در بالای قطر افقی دوایر اشکال 4 و 5 و 6 واقع شده باشند معنی معینه در جداول را با شدت و حدت میرسانند.
3- اشکال جداول 1 و 2 و 3 اگر در زیر قطر افقی دوایر اشکال 4 و 5 و 6 واقع شده باشند معنی معینه در جداول را با ضعف و سستی میرسانند.
4- اشکال اگر سمت راست قطر عمودی دایره باشند جنبه نیکی و خوبی و اگر رو بسمت چپ قطر عمودی دایره باشند جنبه شر و بدی دارند.
5- اگر اشکال خیر چند تا پهلوی هم قرار گرفته باشند دلالت بر خوبی زیاد و اگر شر چند تا پهلوی هم قرار گرفته باشند دلالت بر شر زیاد است.
6- در جدول شماره 3 نقوش شماره 11 و 17 و 26 و 28 اگر توام با اشکال نیک جدول شماره 1 باشند دلالت بر نیکی و اگر توام با اشکال شر جدول شماره 2 باشند دلالت بر شر دارند.

طرز تهیه نقش قهوه و خواندن آن
1- 20 گرم قهوه بسیار نرم (برای این مقدار قهوه یک فنجان بزرگ آب لازم است پس میتوان مقدار قهوه را کمتر هم گرفت و آب را هم کم کرد) و یک فنجان آب و مقداری شکر (بر حسب سلیقه) در قهوه جوش مخصوص ریخته و بروی آتش میگذارند، بمحض اینکه بجوش آمد و بوی قهوه بلند شد خوب قهوه را بهم میزنند سپس قهوه را در فنجان مخصوص ریخته و صاحب فال طوری صرف میکند که آبی در آن باقی نماند و سپس این فنجان قهوه را که نعلبکی آنرا وارو روی آن قرار داده، وارو نموده و اندکی تامل میکنند که تقوش در فنجان بسته شود در انتخاب نعلبکی بایستی کاملا سعی شود که نعلبکی صاف و بدون رنگ و یکدست سفید باشد و حتما بایستی این نعلبکی کاملا تمیز و خشک باشد.

و یا اینکه در موقع صرف قهوه مقداری قهوه را در فنجان باقی گذارده و اینجاست که از نعلبکی استفاده میشود حال بدو طریق میتوان عمل کرد:

اول- تفال از روی فنجان.
دوم- تفال بوسیله نعلبکی.

طریقه سهل و ساده استفاده از فنجانست باینطریق که پس از صرف کامل قهوه نعلبکی را وارونه روی فنجان قرار داد و فنجان را بر میگردانند در اینصورت نقش قهوه مورد لزوم صاحب فال فقط در دیواره های فنجان و ته فنجان بسته میشود و دیگر چیزی روی نعلبکی نمیرسد.

گوینده فال بایستی کف فنجان و سطح داخلی فنجان را در مغز خود گسترانده و بشکل یکدایره در آورده و سپس نقوش را بخواند.

طریقه تفال بوسیله نعلبکی قدری مشکل تر ولی دقیقتر است و باین طریق است که قهوه را کاملا صرف نکرده بلکه از قهوه مایع مقداری را ته فنجان نگهمیدارند و قبل از وارونه کردن فنجان این مقدار قهوه با رسوب ته فنجان را با یک قاشق یا تکان دادن فنجان خوب بهم زده تا قهوه غلیظی حاصل شود در این حال اگر نعلبکی را روی فنجان قرار داده و وارنه نمائید مسلما مقداری قهوه در وسط نعلبکی جمع میشود پس از برداشتن فنجان از روی نعلبکی اگر آبی در وسط نعلبکی دیده شود بفنجان بر میگردانیم و سعی میکنیم که فقط رسوب قهوه در نعلبکی باقی بماند و ضمنا با تکان دادن عرضی و طولی نعلبکی ممکن است کمک بنقش بستن قهوه نمائید.

درد قهوه ته فنجان را بطوری که قبلا ذکر شد روی این نعلبکی ریخته و نعلبکی را مرتبا در جهات مختلف ولی افقی تکان میدهند که خوب قهوه پخش شده و اشکال لازم ظاهر گردند و اگر خواننده فال قهوه محارت داشته باشد میتواند با این تکان دادن اشکال مربوطه بصاحب فال را مطابق دلخواهش ایجاد نماید، وحشت نکنید طالع کسی بستگی باین حرکات ندارد زیرا اگر کسی مایل بخوش بخت شدن باشد میتواند، عکس قضیه هم صحیح است.

چو تو خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را

برای خوب تشخیص دادن اشکال یک ذره بین هم میتوانید بکار برید.

ممکن است برای تهیه این قهوه، قهوه را در یکپارچه ظریف (ململ) ریخته گره زده در فنجان گذارده و آب جوش روی آن بریزند. در هر صورت طرز تهیه قهوه و صرف آن و حاضر کردن نقش را برای خواندن همه میدانند و احتیاج بتوضیح بیشتری نیست.

طرز عمل:
برای اطلاع از حوادثی که ممکن است تا پایان عمر بر انسان بیایند:
بعد از اینکه نقش قهوه حاضر شد فنجان یا نعلبکی را جلوی خود بگذارید و خیالا همان طور که قبلا ذکر شد یک خط افقی که کاملا از وسط قهوه بگذرد تجسم کنید که قهوه را بدو قسمت مساوی فوقانی و تحتانی تقسیم کند مثل در شکل 6 خط ب و ب1.

سپس از چپ براست اشکالی را که روی این خط افقی واقع شده اند قرائت کرده و مفهوم آنرا درک کنید مجموعه این معانی طالع کلی را نشان میدهد.

بعد آنچه در بالای خط افقی واقع شده کشف و مکمل جمله معانی طالع خواهد بود.

بعد آنچه در زیر خط افقی واقع شده آنها را هم کشف کنید و از مقایسه و تجزیه و تحلیل این معانی فوقانی خط افقی و تحتانی آن نتیجه بگیرید و این نتیجه معنی طالع را کاملا تشریح و تفسیر خواهد نمود.

مثلا: شکل 7 را در نظر بگیرید ک محل فالگیرنده و خط ب و ب1 خط افقی منصف نقش قهوه را مشخص میکنند.

در این شکل معانی طالع از روی اشکال 2 – 24 – 6 – 4 – 5 – 12 – 19 – 30 – 23 (بجداول 1 و 2 مراجعه شود) که روی خط افقی واقع شده اند معلوم میشوند.

طبق اشکال جداول شماره 1 و 2 مفهوم این اشکال بقرار زیر است:

صاحب فال یک مسافرت دریائی سودمند انجام خواهد داد – و بیک ثروت بزرگی نایل خواهد شد.
بعضی از دوستان خائن باواهانت خواهند کرد و سبب محوش خواهند شد – در این کار دست یکزن حیله کار نیز در کار است.
بدبختی و بیچارگی با از دست دادن یکی از دوستان صمیمی یا اقوام نزدیک تکمیل خواهد شد.
ولی بعدا دوره خوشبختی و سعادت شروع میشود.
ضمنا بنظر میآید که خیال ازدواج دارد و اینکار هم مثل اینست که تمام شده است.
بعدا در میان سکوت و سعادت یک عمر خوبی بسر خواهد برد.

حال باشکال فوق خط افقی مراجعه کنیم و حکم کنیم:
در کار تجارت صاحب فال یک ثروت هنگفت دیده میشود.

حال باشکال زیر خط افقی مراجعه کنیم و حکم کنیم:
یک مبلغ کوچکی پول از دست او بیرون میرود.

حال این دو حکم را با هم جمع میکنیم و نتیجه بشرح زیر است:
صاحب فال بالاتر از حد متوسط یک زندگی مرفه خواهد داشت.

ضمیمه:
ممکن است درباره یک موضوع صاحب فال نیتی کرده باشد،
مثلا صاحب فال نیت کند: آیا ثروتمند خواهد شد یا خیر؟ بعد از میان اشکال شکلی که تناسب با نیتش داشته باشد انتخاب میکنند مثل نقش شماره 6 (تخم مرغ) از جدول یک.

درد قهوه را که به نعلبکی ریختیم یا بوسیله فنجان خواستیم عمل بکنیم بعد روی خط افقی وسط دنبال این نقش 6 میگردیم.
اگر این نقش دیده نشود مسلما خیلی احتمال ضعیف دارد که صاحب فال ثروتمند شود.
ولی اگر نقش تخم مرغ در روی خط افقی دیده شود آن وقت دو حکم دیگر بایستی از قست فوقانی و تحتانی خط افقی استنباط شود.
حال اگر صاحب فال بامور آینده نیت کند باز هم تناسب با نیتش یک نقش انتخاب کنید.
اگر این نقش در هر کجای نعلبکی قرار گیرد از همانجا شروع بخواندن فال قهوه میکنیم (از چپ براست) و ذهنا خطی را تصور میکنیم که از روی این شکل بگذرد و سطح قهوه نعلبکی را بدوقسمت کند. آن وقت اشکالی که روی این خط واقع شده اند میخوانیم و جواب بشرح زیر است:

اشکالی که روی خط واقع است میخوانیم و حکم میدهیم.
حال اگر شکلی را که صاحب فال در نظر گرفته اصلا در نعلبکی وجود نداشته باشد بایستی آنقدر عمل ریختن قهوه یا تکان دادن نعلبکی را ادامه دهیم که نقش مشابه نقش انتخاب شده ظاهر شود.

مثال دیگر: یکی از خانمها نیت می کند آیا ازدواج کنم و تشکیل خانواده دهم خوشبخت خواهم شد یا خیر؟

میدانیم که در جدول شماره 1 نقش شماره 30 (صورت انسان) معرف سعادت ازدواج است، درد قهوه نقش شماره 8 جدول شماره 1 را نشان میدهد، حکم این است که سرنوشت این خانم مثل سرنوشت یک خانم محترم خانه دار است و سعادت و شرر عشق برای اوست.

برای خواندن فال قهوه ورزیدگی زیادی لازم است شما هم قبل از مبادرت بقالگوئی ورزیدگی لازم را بدست آورید.

برای اینکار بدون مراجعه بتوضیحات و فالگوئی که ذیلا برای شما میشود اشکال I تا XII را که در ادامه رسم نموده ایم در نظر گرفته و برای هر شکل فال گوئی لازم را بنمائید سپس بتوضیحات ما مراجعه و اشتباهات خود را تصحیح نمائید.
معمولا فالگویان قبل از شروع به بیان، وردی بر زبان جاری میسازند، یعنی از ابتدا که قهوه را در قهوه جوش میریزند و با قاشق بهم میزنند و قهوه حاضر میشود و میل میکنند یا در نعلبکی میریزند و بالاخره تا حصول نقوش لازمه مرتبا اوراد و ادعیه بر زبان آنها جاریست.
این اوراد شاید برای بیشتر جلب توجه کردن باشد و مقصودشان مهم جلوه دادن موضوع باشد و بالاخره برای اشخاصی است که جذب تشریفات مراسم میشوند، علی ای حال این موضوع مربوط بذوق و سلیقه و روش فالگو است.

نقوش قهوه مرکب از اشکال مختلف و درهمی است که بایستی آنها را تجزیه و تحلیل نمود، منحنی ها، دوایر، امواج، اشکال بیضی و تخم مرغی، مربعات، مثلثات و سینوسها و غیره دیده میشوند.

اگر تعداد دوایر و گردیها بیشتر دایره نقوش قهوه را اشغال کرده باشند علامت اینست که پولی گیر صاحب قال خواهد آمد.
اگر بالعکس دوایر و منحنی ها کمتر باشند بحران اقتصادی صاحب فال در پیش است ش I.
اشکال مربعی شکل معرف غم و غصه و بسته بتعداد آنها کم و زیاد میشود ش II.
اشکال بیضی و تخم مرغی شکل علامت ترقی و پیشرفت در امور است مخصوصا اگر تعدادشان زیاد باشد و یا چند عدد کاملا شکل بیضی باشند ش III.
اشکال خطوط کلفت و ناهموار معرف پیری سعادتمندانه و شادابی است ولی اگر این خطوط شکل مارپیچی پیدا بکند معرف پیشرفت و تنزل مخلوط با هم است.
اگر در وسط نقوش علامت صلیبی دیده شود علامت مرگ راحتی است IV.
اگر سه صلیب دیده شود علامت افتخار است، اگر عده زیادی صلیب در نعلبکی یا فنجان دیده شود علامت مرگ حتمی است.
اگر مثلثی در وسط نقوش دیده شود علامت کار شرافتمندانه است.
سه مثلث نزدیک بهم علامت خوش حالی است، در هر صورت مثلث علامت سعادت و نیک بختی است ش V.
اگر در نقوش علامت H دیده شود نشانه مسمومیت است یک مربع علامت اختلاف خانوادگی است.
و یک مربع مستطیل باریک علامت مسافرتست.
اگر این مستطیل طولانی و شبیه جاده باشد مسافرت هم طولانی خواهد بود.
اگر یک دایره دیده شود که در وسط آن چهار نقطه باشد مسلما علامت نوزاد است VI. اگر دو دایره باین شکل باشد علامت دو نوزاد است و بهمین طریق هر چه زیاد باشد.
اگر در کنار دایره ای خانه ای مشاهده شود، صاحب فال صاحب خانه خواهد شد، اگر در نزدیکی این خانه علامت X باشد خانه آتیه در شهر خواهد بود، اگر درختی در کنار این خانه باشد خانه آتیه در ییلاق خواهد بود اگر در کنار این اوضاع مثلثی هم دیده شود خانه مزبور بطور ارث و یا هبه بصاحب فال خواهد رسید و اگر در بالای خانه علامت صلیب باشد صاحب فال خواهد مرد ولی اگر در بالای این خانه علامت تاجی دیده شود بسیار، بسیار خوشوقت خواهد شد.
اگر در وسط نقوش علامت چند ماهی دیده شود، این معرف آن است که صاحب فال بریک ضیافت مجللی دعوت خواهد شد ش VII.
وجود پرنده علامت خوشحالی است.
اگر پرنده مثل این باشد که در طوری گرفتاراست علامت خوشحالی توام با ترقی است ش VIII.
شکل یک خزنده مثل مار علامت خیانت است ش IX.
شکل گل سرخ علامت سلامتی است.
شکل یک چرخ گاری یا اتوموبیل علامت تصادفست ش X.
شکل درب یا پنجره علامت این است که صاحب فال دچار دستبرد میشود ش XI.
شکل سر انسان که محققا یک سگ همراه او باشد علامت وجود دوست صمیمی است.
اگر مردی سوار اسب ببیند، علامت این است که از طرف مقام بزرگی بصاحب فال کمک میشود.
اگر سه شکل انسان ببیند که پشت سر هم ایستاده اند علامت یک شغل بزرگی است.
اگر یک تاج و بالای آن صلیبی دیده شود علامت فوت یکی از بستگان در آنسال است.
اگر روی مثلثی تاجی یا صلیبی قرار گرفته باشد یکی از والدین صاحب فال در آن سال خواهد مرد.
صلیبهای متعدد و درهم علامت مرگ حتمی است ش XII.
بالاخره یکدسته گل که مرکب از چهار شاخه یا بیشتر باشد بهترین فالهای قهوه برای صاحب فال است.

اسرار فال قهوه: تفسیر و تشریح (1)

اسرار فال قهوه: تفسیر و تشریح (2)

همچنین ببینید

طالع بینی پرنده ماه تولد شما

اول فروردین تا 25 فروردین شاهین مقتدر و توانا هستید . معمولا با مهارتی که …

۳۹ نظرها

 1. سلام من قهوه ام رو خوردم ولی نمیتونم تفسیرش کنم کسی میتونه کمکم کنه

  • فال قهوه میگیرم شاخ درمیاری باور نداری بیا توی پیج اینیستام تا باورت بشه
   Edvin_275

 2. شماره یه فالگیرخوب توآمل میخوام یه نفرلطف کنه به من ،خانم سحرشما اگه میتونیدکمک کنیدممنون میشم

 3. شماره یه فالگیرخوب توآمل میخوام یه نفرلطف کنه به به من

 4. شکل uتوفال معنیش چیه؟

 5. علامت بینهایت در قسمت بالای فنجون به چه معناست؟

 6. سلام. من برای خودم گرفتم.بار اولمه‌ چیزی سر در نمیارم. گفتن نعلبکی بهتر معلوم میشه. فقط از اون عکس گرفتم. کسی میتونه کمکم کنه ببینم چی توی فالم‌ در اومده؟

 7. سلام درسته که میگن نباید فال قهوه خودتو تفسیر کنی؟؟
  یا فال قهوه رو دوبار تفسیر کنی؟؟؟ من یکی واسم فال گرفت بعد عکس فنجونو فرستاد منم دوس داشتم یاد بگیرم رفتم تو نت سرچ میکردم و ی چیزایی تفسیر کردم دوباره برا خودم….

 8. سلا توی نعلبکی اگه عکس یک نیمه ماه باشه که یه خورشید تو شکمشه چه معنی میده

 9. فال گرفتم جفت فنجونم خیلی سفید بود . گوشه ای از اون فقط نقش داشت!؟ معنی اینهمه سفیدی چی بود؟

 10. سلام من هیچکجا معنی لیوان سرریز شده رو ندیدم
  اگه کسی میدونه ممنون میشم بگه

 11. یک قلب زیر یک مربع بزرگ در نعلبکی چه معنی میدهد؟

 12. منظورتون از جدول۱،۲،۳ کدومه؟؟؟؟

 13. سلام من تلفنی برام فال گرفتند منتهی پیش بینی خیلی بدی کردن که تو گذشته برام اتفاق افتاده بود ایا ممکنه مربوط به گذشته باشه ؟ یعنی اتفاق افتاده وتموم شده باشه یا اگر اینطور بود میگفت که مربوط به گذشته اس؟ ممنون

 14. سلام من فال گرفتم که دو تا آدم روبروی هم بودن و یه قلب پشت سر یکی

 15. سلام عزیزم
  قلب برعکس یعنی چه?

 16. تشکر از زحمات شما .قلب بزرگ در فال قهوه زیر اسم یه کسی که دوستش داری بیفته یعنی چی؟؟

  • سلام،من تو فالم یه عروس که خوشحال بود و سرش رو ب بالا بود دیدم.معنیش چیه؟و عجیبه اینکه عروس فقط افتاده بود.آیا معنیه بدی داره؟ممنون از پاسختون

 17. سلام ببخشید من فال میگیرم شکلها رو هم میخونم اما نمیدونم چطوری بهم ربط بدم خیلی دوست دارم یاد بگیرم میشه کمک کنین فقط توی زندگیم یه فالگیر همه چیزدرمورد آیندهام که بهم گفت راست دراومد واقعا کارش درست بود دیگه فالگیر یا پیشگو خوب مثل اون ندیدم میشه راهنمایی کنین

  • سلام عزیزم من به صورت تضمینی میتونم بهتون اموزش بدم

  • سلام و خسته نباشید. در قسمت وسطهای سرریز شده فننجانم عدد 3 فارسی افتاده و در گوشه راست یه شکل قلب تو خالی چسبیده به دندانه عدد 3 میشه بفرمایین چه مفهومی داره در فال قهوه؟ ممنون میشم.

 18. با سلام ی سوال داشتم
  وقتی داخل فال قهوه اسم سوره های قرآن بیفته یعنی چی؟
  عکس زرافه هم معنیش چی میشه؟
  کسی نیست من عکس فالم رو بفرستم برام ترجمه کنه؟
  ممنون

 19. من و شوهرم فال قهوه گرفتیم و با کمال تعجب در فال هردو نقش یک هزارپای بزرگ از پایین فنجان به سمت بالا بود نمی دونم تعبیر هزار پا چیه میشه لطف کنید و توضیح بدید چون در نقوش بالا ندیدم با تشکر از شما

 20. میشه یه کتاب اموزش خیلی خوب معرفی کنید کامل باشه

 21. سلام ببخشید کلمه خیر توی فال قهوه نشانه ی چیست؟!؟ لطفا جواب بدید سپاس

 22. چ وقت فال به حقیقت میپیونده؟؟

 23. سلام.عکس فنجون بفرستم میتونید تعبیر کنید؟

 24. فال قهوه از اول شروع نشده ا . 2 . 3 معنی چیست . اصلا شکلی ندارد .

  میشه خواهش کنم علامت X یعنی چه برایم ایمیل بزنیم . و علامت مردی که بچه بغل دارد یعنی چی ؟ و زنی که علامت > به پشت دارد یعنی چی ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.